Психологічна служба

Психологічна служба Клішковецької  гімназії у своїйдіяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальнусереднюосвіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про вищу освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами; співпрацює з органами охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, сім’ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями.

Основною метою діяльності психологічної служби гімназії є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захис тпсихічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: учнів, педагогічних працівників та батьків.

Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги соціальнонезахищеним категоріям учнів, педагогічних працівників та батьків з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

Основні завдання психологічної служби гімназії полягають  у:

 • створенні сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;
 • профілактиці негативних явищ і пропаганді здорового способу життя;
 • соціально-психологічному супроводі  дітей пільгових категорій;
 • здійсненні профілактико-просвітницької діяльності та пропаганди психологічних знань, підвищенні рівня психологічної грамотності педагогів та батьків.
 • сприянні повноцінного розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • психологічному забезпеченні допрофільного та профільного навчання учнів;
 • ранньому виявленні дітей з особливими освітніми потребами;
 • психологічному супроводі випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання.

Основними видами діяльності психологічної служби гімназії є:

 • діагностика – психологічне обстеження учнів, педагогічних працівників, батьків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
 • корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціальнокорисної життєвої перспективи;
 • реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги учням, педагогічним працівникам, батькам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;
 • прогностика – розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

Практичний психолог Руснак  Тетяна  Василівна:

 • бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;
 • проводить психолого-педагогічну діагностику готовності учнів, педагогічних працівників, батьків, до навчання та сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;
 • розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей учнів, педагогічних працівників, батьків;
 • сприяє вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя; здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;
 • проводить психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки учнів;
 • формує психологічну культуру учнів, педагогічних працівників, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

Соціальний педагог Параскевін  Василь Анатолійович:

 • вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, мікроколективу (класу чи  групи), шкільного, студентського колективу в цілому, молодіжних та дитячих громадських організацій; досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на учнів, педагогічних працівників, батьків;
 • прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учнячи групи; прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;
 • дає рекомендації учням, педагогічним працівникам, батькам, особам, які їх замінюють, вчителям з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим і молодіжним громадським організаціям, учням, педагогічним працівникам, батькам, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;
 • сприяє захисту прав учнів, педагогічних працівників, батьків, представляє їхні інтереси у службі у справах дітей, у правоохоронних та судових органах;
 • бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню негативних явищ серед учнів, педагогічних працівників, батьків;
 • надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнів, педагогічних працівників, батьків; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій учнів, педагогічних працівників, батьків; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

Працівники психологічної служби гімназії:

– керуються етичним кодексом психолога;

– дотримуються педагогічної етики, поважають гідністьучнів, педагогічних працівників, батьків, захищають їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– будують свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;

– пропагують здоровий спосіб життя, підвищують рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків або осіб, які їх замінюють;

– зберігають професійну таємницю, не поширюють відомості, отримані в процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди учню, педагогічному працівнику, батькам чи їх оточенню;

– постійно підвищують свій професійний рівень;

– знають програмно-методичні матеріали і документи що до обсягу, рівня знань, розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.