Правила конкурсного приймання дітей (учнів) до Клішковецької гімназії

Погоджено                                                                                                     Затверджую                                                                     

  Рада гімназії                                                                                               Директор гімназії                 

 (протокол №3 від 15.02.2018 р.)                                                             _____   Н.С. Боднар                                                 

Голова ради гімназії

______ О.В.Кирилюк                                                                                                                     

 

 

 

 

Правила конкурсного приймання дітей (учнів) до Клішковецької гімназії

 

  1. Загальні положення.

 

1.1. Приймання дітей (учнів) до Клішковецької гімназії здійснюється на конкурсній основі згідно з «Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», затвердженої наказом МОН від 19.06.2003 р. №389 та цих Правил, до 10-го профільного класу на конкурсній основі згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №762 від 14.07.2015 р. та Статутом гімназії.

1.2. У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

  1. Організація конкурсу.

 

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується в приміщенні гімназії, на сайті гімназії та доводяться до відома батьків через  засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні  гімназії вивішується перелік питань із навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове   конкурсне   приймання   може,   як виняток,   відбуватися      протягом навчального року занаявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань створюється конкурсна (приймальна) комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою гімназії. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор гімназії або його заступник.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів створюються предметні комісії зі складу членів конкурсної комісії; їх склад затверджується наказом директора гімназії.

2.7. До участі в конкурсі до 5 класу допускаються учні на підставі заяви одного з батьків (або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії,  табеля успішності учня, завіреного підписом директора школи та печаткою.

2.8.  До участі в конкурсі  до 10-го профільного класу допускаються випускники 9-го класу Клішковецької гімназії та випусники 9-х класів з інших  закладів загальної середньої освіти на підставі заяви одного з батьків (із зазначенням  профілю навчання) на ім’я директора гімназії. До заяви додаються: свідоцтво про  базову загальну середню освіту, додаток до свідоцтва.

2.9. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здобутки  учнів на районних, обласних предметних олімпіадах, конкурсах.

2.10. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик із попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків.                  

  1. Проведення конкурсу.

 

3.1. Конкурсні випробування проводяться з таких предметів:

– до 5 класу  української мови (диктант), математики (письмово);

– до 10 класу української мови (диктант), профільного предмета (письмово).

Адміністрація гімназії щорічно самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій.

3.2. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць під час основного конкурсного приймання відповідно до умов і порядку проведення конкурсу.

3.3. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів) для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором гімназії за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту, культури, туризму Клішковецької ОТГ.

3.4. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються в директора навчального закладу в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії в присутності її членів та вступників.

3.6. Для проведення конкурсного випробування в письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної

комісії після виставлення балів.

3.7. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.8. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються в навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.9. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.10. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.11. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.12. Учні-випускники 9-го класу, які за результатами навчання отримали       свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.13. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.14. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

  1. Порядок зарахування.

 

4.1.Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка. 

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з часу її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту, культури Клішковецької ОТГ. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється. 

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Клішковецької ОТГ, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.6. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька закладів загальної середньої освіти, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

 

  1. Контроль за проведенням конкурсу

 

5.1.  Директор Клішковецької гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог Правил конкурсного приймання дітей (учнів) до Клішковецької гімназії.

 

 

Written by 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *